Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58613
Title: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CHƯ SÊ TỈNH GIA LAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Other Titles: QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CHƯ SÊ TỈNH GIA LAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Authors: Đỗ, Tường Hiệp, TS.
Lê, Trung Kiên
Keywords: VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG
Giáo dục trung học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý xây dựng VHNT tại các trường THCS huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất một số giải pháp xây dựng văn hoá nhà trường tại các trường THCS huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Description: Luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục - Mã số: 81.401.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58613
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTrungKien-.QLGD.KT-Luanvan.pdfToàn văn9.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN K38.pdfTóm tắt488.34 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LeTrungkien-K38.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThông tin1.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...