Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58620
Title: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐAK ĐOA TỈNH GIA LAI
Other Titles: QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐAK ĐOA TỈNH GIA LAI
Authors: Đỗ, Tường Hiệp, TS.
Phan, Thị Thùy Trang
Keywords: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo dục trung học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng về hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại các trường THCS huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Description: Luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục - Mã số: 81.401.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58620
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHAN THỊ TRÙY TRANG LV.pdfToàn văn9.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
PHAN THI THUY TRANG tom tat.pdfTóm tắt697.58 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
PhanThiThuyTrang-Trangthongtin.pdfThông tin1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...