Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58744
Title: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LONG HỒ TỈNH VĨNH LONG
Other Titles: QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LONG HỒ TỈNH VĨNH LONG
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Nguyễn, Minh Trí
Keywords: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG, nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG ở các trường THCS huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long góp phần nâng cao chất lượng dạy học tại địa phương.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58744
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...