Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58788
Title: PHÉP BIẾN ĐỔI SUMUDU VÀ ỨNG DỤNG
Authors: Phan, Đức Tuấn, TS.
ĐẶNG, NGUYỄN HẠ GIANG
Keywords: PHÉP BIẾN ĐỔI SUMUDU
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: - Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về phép biến đổi tích phân Sumudu như: định nghĩa, một số tính chất cơ bản... - Tích chập. - Biến đổi tích phân Sumudu của đạo hàm. - Phép biến đổi tích phân Sumudu ngược. - Áp dụng phép biến đổi tích phân Sumudu để giải các phương trình vi phân, phương trình tích phân, phương trình vi tích phân, phương trình đạo hàm riêng.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Toán giải tích. Mã số: 8460102
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58788
Appears in Collections:Luận văn Toán giải tích

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOAN VAN LUAN VAN.pdfToàn văn17.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Tom-tat-luan-van.pdfTóm tắt254.41 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
trang thông tin.pdfThông tin1.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.