Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58849
Title: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG HỌC Ở MỸ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
Authors: NGUYỄN, THỊ THANH TÙNG. ThS
NGUYỄN, VĂN TƯỞNG. ThS
Keywords: CÔNG TÁC XÃ HỘI
TRƯỜNG HỌC Ở MỸ
Issue Date: 2017
Publisher: NXB ĐHQG TP.HCM
Description: TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58849
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20-Những thay đổi trong mô hình CTXH TTN ở Mỹ.pdfToàn văn380.18 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.