Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58850
Title: TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG, TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI
Authors: ĐẶNG, THỊ THU HƯƠNG
Keywords: TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG
TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
Issue Date: 2015
Publisher: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Description: TRÍCH BÀI BÁO
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58850
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BB.TRUYENTHONGDAICHUNG.pdf291.21 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.