Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58908
Title: GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM (1997 – 2017)
Authors: Lưu, Trang, PGS.TS.
CHU, THỊ SÁU
Keywords: GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM (1997 – 2017)
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở dựng lại thực trạng giáo dục phổ thông của các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, mà trọng tâm là 3 huyện Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang - là những huyện tập trung đồng bào Cơtu, đề tài tìm hiểu những thành công, thành tựu cũng như những hạn chế trong giáo dục phổ thông ở các huyện này, nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đối với vùng miền núi, nhất là người Cơtu. Qua công trình này, đề tài mong muốn làm cơ sở cho các nhà lãnh đạo tỉnh và các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam tham khảo để có phương hướng phát triển giáo dục phù hợp với hoàn cảnh của từng địa phương đưa giáo dục phổ thông đạt những thành tựu lớn hơn trong thời gian đến.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam – Mã số: 82.290.13
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58908
Appears in Collections:Luận văn Lịch sử Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TH S.in.pdfToàn văn7.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
tóm tắt.pdfTóm tắt726.65 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TRANG THÔNG TIN TIẾNG ANH - TIẾNG VIỆT.pdfThông tin864.91 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.