Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58958
Title: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường đại học Bình Dương
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Nguyễn, Ngọc Khanh
Keywords: Hoạt động tự học
Giáo dục đại học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: - Phần khảo sát thực trạng đề tài nghiên cứu tại Đại học Bình Dương - Các biện pháp đề xuất cho Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương. - Thời gian khảo sát: từ năm học 2019 - 2020 đến 2021 - 2022.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58958
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocKhanh-K39.QLGD.BD-Luanvan.pdfToàn văn7.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenNgocKhanh-K39.QLGD.BD-Tomtat.pdfTóm tắt695.76 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenNgocKhanh-K39.QLGD.BD-Trangthongtin.pdfThông tin1.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.