Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58963
Title: Quản lý đào tạo tăng ni sinh ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
Other Titles: Quản lí đào tạo tăng ni sinh ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Thái, Văn Long, NGND.TS.
Nguyễn, Văn Trung
Keywords: Tăng ni sinh
Học viện Phật giáo Việt Nam
Quản lý đào tạo
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát lý luận để đánh giá hiện trạng; luận văn này sẽ đề xuất các biện pháp nhằm quản lý giáo dục Tăng Ni tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các phương án được đưa ra nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền giáo dục Phật giáo dân tộc với tiêu chí vì hòa bình, chủ nghĩa xã hội.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58963
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanTrung-K39.QLGD.BD-Luanvan.pdfToàn văn7.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanTrung-K39.QLGD.BD-Tomtat.pdfTóm tắt1.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanTrung-K39.QLGD.BD-Trangthongtin.pdfThông tin5.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.