Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58984
Title: Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Konplông tỉnh Kon Tum
Other Titles: Quản lí hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Konplông tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Nguyễn, Thanh Cường
Keywords: Văn hóa truyền thống
Trường phổ thông dân tộc bán trú
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn về quản lý hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh THCS tại các trường PTDTBT THCS, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh ở các trường PT DTBT THCS huyện KonPlông tỉnh Kon Tum.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58984
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhCuong-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van16.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThanhCuong-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat589.83 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThanhCuong-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.