Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58993
Title: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học thành phố Kon Tum đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Other Titles: Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học thành phố Kon Tum đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Trần, Thị Thu Thủy
Keywords: Tổ chuyên môn
Giáo dục tiểu học
Đổi mới giáo dục phổ thông
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường tiểu học và thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học thành phố Kon Tum, để đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học thành phố Kon Tum, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58993
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.TranThiThuThuy-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van16.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranThiThuThuy-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat556.23 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranThiThuThuy-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.