Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59002
Title: Quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Lương, Thị Thanh Hương
Keywords: Phòng ngừa bạo lực học đường
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Luận văn nghiên cứu một cách hệ thống những quy định của pháp luật về phòng ngừa bạo lực học đường. Đồng thời đi sâu nghiên cứu thực trạng QLGD phòng ngừa BLHĐ cho học sinh ở các trường Tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở phân tích lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh ở các trường Tiểu học tại các địa phương nói chung và trên địa bàn huyện Núi Thành nói riêng.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59002
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongThiThanhHuong-K39.QL.QNa-Luanvan.pdfToàn văn7.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LuongThiThanhHuong-K39.QL.QNa-Tomtat.pdfTóm tắt711.73 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LuongThiThanhHuong-K39.QL.QNa-Trangthongtin.pdfThông tin773.44 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.