Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59011
Title: Quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh ở các trường trung học cơ sở vùng ven biển huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Quản lí hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh ở các trường trung học cơ sở vùng ven biển huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Phan, Thị Lang
Keywords: Bảo vệ môi trường
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở khái quát hóa lý luận, cũng như phân tích thực trạng hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh và quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh ở các trường THCS huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh ở các trường THCS tại địa bàn nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59011
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toàn văn -PHAN THI LANG_K39QLGD.QNa .pdfToàn văn7.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Tóm tắt - PHAN THI LANG_K39QLGD.QNa.pdfTóm tắt512.32 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thông tin EN-_PHAN THI LANG_K39QLGD.QNa.pdf.pdfThông tin TA751.91 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thông tin EV-PHAN THI LANG_K39QLGD.QNa.pdf .pdfThông tin TV115.85 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.