Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59013
Title: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
Authors: Võ, Nguyên Du, PGS.TS.
Trần, Minh Tú
Keywords: Giáo viên
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ viên trung học cơ sở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59013
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranMinhTu-K39.QLGD-QNa-Luanvan.pdfToàn văn10.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranMinhTu-K39.QLGD-QNa-Tomtat.pdfTóm tắt579.75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranMinhTu-K39.QLGD-QNa-Trangthongtin.pdfThông tin1.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.