Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59201
Title: Giáo trình thực hành hóa hữu cơ
Other Titles: Giáo trình dùng cho sinh viên Đại học ngành Hóa học
Authors: Trần, Đức Mạnh
Đỗ, Thị Thúy Vân
Trần, Thị Ngọc Bích
Phan, Thảo Thơ
Keywords: Thực hành
Hóa hữu cơ
Issue Date: 2021
Publisher: Đà Nẵng
Description: GT giảng viên
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59201
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GIAO TRINH CHINH-5.12.pdf3.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.