Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59215
Title: Khai thác một số tri thức lịch sử về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 nhằm bồi đắp về nghệ thuật quân sự của Đảng cho sinh viên hiện nay.
Authors: Lê, Thị Thúy
Keywords: Giáo dục đại học
Sinh viên
Lịch sử
Xuân Mậu Thân năm 1968
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Giáo dục
Description: Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt kì 1 tháng 5/2020
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59215
Appears in Collections:Giáo dục (TC)

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...