Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59837
Title: Giáo dục phổ thông thành phố Cần Thơ từ năm 2004 đến năm 2020
Authors: Nguyễn, Duy Phương, TS.
Lê, Trùng Dương
Keywords: Giáo dục phổ thông
Cần Thơ
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: - Khái quát về thành phố Cần Thơ và Giáo dục phổ thông thành phố Cần Thơ trước năm 2004. - Trình bày chủ trương, đường lối phát triển Giáo dục phổ thông của Đảng, nhà nước và địa phương trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2020. - Làm rõ quá trình phát triển của hệ thống Giáo dục phổ thông ở thành phố Cần Thơ từ năm 2004 đến năm 2020 qua các giai đoạn. - Đánh giá kết quả, thành tựu cơ bản và những hạn chế của Giáo dục phổ thông ở thành phố Cần Thơ từ năm 2004 đến năm 2020. Từ đó, đề xuất ý kiến đóng góp cho sự phát triển hệ thống Giáo dục phổ thông ở thành phố Cần Thơ trong những giai đoạn sau.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam – Mã số: 82.290.13
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59837
Appears in Collections:Luận văn Lịch sử Việt Nam

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...