Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59838
Title: Thương nghiệp thành phố Đà Nẵng (1997 – 2020)
Authors: Lưu, Trang, PGS.TS.
Nguyễn, Thành Nhân
Keywords: Thương nghiệp
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Quá trình phát triển và những đóng góp của thương nghiệp thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997 – 2020; qua đó rút ra những nhận xét và nguyên nhân những kết quả, hạn chế của thương nghiệp Đà Nẵng trong giai đoạn 1997-2020; đồng thời rút ra một số bài học, nêu các đề xuất, kiến nghị để thương nghiệp Đà Nẵng tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam – Mã số: 82.290.13
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59838
Appears in Collections:Luận văn Lịch sử Việt Nam

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...