Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/9933
Title: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa học đường cho sinh viên trường Cao Đẳng Phương Đông Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Đỗ, Thị Như Quỳnh
Keywords: Quản lý giáo dục
Văn hóa học đường
Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Phương Đông
Sinh viên
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14.
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/9933
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat.pdftóm tắt632.75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN - QUYNH - 08- 02-15.pdftoàn văn1.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.