Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29832
Title: Biện pháp quản lý công tác phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo của trường Cao đẳng lương thực - thực phẩm Đà Nẵng.
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Nguyễn, Hoàng Thành Đích
Keywords: Quản lý giáo dục
Công tác phối hợp doanh nghiệp
Cao đẳng lương thực - thực phẩm
Đà Nẵng
Giáo dục đại học
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29832
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TT- Nguyen Hoang Thanh Dich - Sua sau Bao ve.pdftóm tắt304.66 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LV- NGUYEN HOANG THANH DICH - Sua sau Bao ve.pdftoàn văn1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.