Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54579
Title: Quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện Eakar, tỉnh ĐắkLắk
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Giáo dục trung học
Tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục
Đăk Lăk
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở trường THCS; - Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường THCS ở huyện Eakar, tỉnh ĐắkLắk; - Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường THCS ở huyện Eakar, tỉnh ĐắkLắk.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục - Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54579
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdftoàn văn6.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOM TAT.compressed.pdf249.95 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.