Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57480
Title: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Other Titles: Phát triển đội ngũ giáo viên THCS trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Authors: Phùng, Đình Mẫn, PGS.TS.
Nguyễn, Minh Trí
Keywords: Giáo viên
Đổi mới giáo dục
Giáo dục trung học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS. Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tại các trường THCS huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục (Komtum) - Mã số: 8.14.01.14 (tháng 6.2020)
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57480
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÓM TẮT QLGD-Nguyễn Minh Trí-QLGDk36.pdftóm tắt557.68 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenMinhTri.compressed.pdf2.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...