Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58988
Title: Quản lý hoạt động giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú - trung học cơ sở huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum
Other Titles: Quản lí hoạt động giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú - trung học cơ sở huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Nếp sống văn hóa
Trường phổ thông dân tộc bán trú
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận quản lý giáo dục và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh tại các trường PTDTBT-THCS, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh tại các trường PTDTBT-THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục học sinh của nhà trường.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58988
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanHieu-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van16.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanHieu-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat585.35 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanHieu-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.