Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58990
Title: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Authors: Đỗ, Tường Hiệp, TS.
Phan, Hồng Chương
Keywords: Giáo viên
Đổi mới giáo dục phổ thông
Giáo dục trung học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về phát triển ĐNGV THCS huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, từ đó, đề xuất một số biện pháp phát triển ĐNGV THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ở các trường THCS huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai góp phần thực hiện thành công đổi mới giáo dục trên địa bàn huyện.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58990
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanHongChuongK40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van15.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
PhanHongChuongK40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat524.8 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
PhanHongChuongK40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.