Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59552
Title: Phát triển phẩm chất trách nhiệm cho học sinh trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 1
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Lê, Thị Nhật Trung
Keywords: Phẩm chất trách nhiệm
Tự nhiên và xã hội 1
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: - Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc hình thành, phát triển phẩm chất trách nhiệm cho HS trong dạy học môn TNXH lớp 1. - Khảo sát điều tra thực trạng việc phát triển phẩm chất trách nhiệm trong dạy học tiểu học nói chung và dạy học môn TNXH lớp 1 nói riêng ở một số trường tiểu học trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. - Xác định quy trình và các biện pháp phù hợp để giáo dục phát triển phẩm chất trách nhiệm cho HS trong dạy học môn TNXH lớp 1 . - Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng và đánh giá hiệu quả của đề tài nghiên cứu.
Description: Luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành: Giáo dục học (GD Tiểu học) - Mã số: 8140101
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59552
Appears in Collections:Luận văn Giáo dục học (GD tiểu học)

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...