Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57922
Title: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN TÂY GIANG TỈNH QUẢNG NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Huỳnh, Phước Tài
Keywords: HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC
Giáo dục trung học
Đổi mới giáo dục
Học sinh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS. Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động tự học của học sinh ở các trường THCS huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động tự học cho học sinh ở các trường THCS huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57922
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HUYNH PHUOC TAI TOÀN VĂN.pdfToàn văn6.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
HUYNH PHUOC TAI TÓM TẮT.pdfTóm tắt328.73 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thông tin LV - VN- Huu Phuoc Tai. - K37.pdfThông tin228.84 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...